.
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนดังในเมืองคือศูนย์วิทย์-คณิตโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๑ คน ศูนย์วิทย์-คณิต จำนวน ๒ คน และห้อง MEP โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จำนวน ๑ คน
 
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่ลาว ๓ โดยมีวิทยากรจาก สพป.เชียงรายเขต ๒ ซึ่งมี ศน.พรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบอำเภอแม่ลาวเป็นผู้ดูแลจัดการอบรม วิทยากรประกอบด้วย ผอ.ทศพร จันทร์เนตร คุณภัฌฏาภรณ์ ชัยมัง ศน.บัณฑิต ไชยวงค์ โดยมีรองฯ บุญทัพ กองสิงห์ เป็นประธานเปิด


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เชียงราย เขต ๒ ได้ออกมาประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนชั้นอนุบาล นำโดยรองฯ วรพงษ์ สันติวงค์ พร้อมคณะ ซึ่งโรงเรียนได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้ท้องถิ่นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๙ และให้ยืมสถานที่คืออาคาร ป.๑ ก ตึกจำนวน ๕ ห้องเรียน ทั้งนี้ ผอ.อำนวย จอมใจได้นำคณะไปดูในสถานที่จริงของการจัดชั้นเรียนอนุบาล ซึ่งคณะผู้ประเมินจะนำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอในคณะกรรมการเขตพื้นที่ต่อไป


 
..