ทำเนียบผู้บริหาร
ที่
ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง

นายจู  ใจหาญ

2470-2475

ครูใหญ่

นายสมบุญ  แสงแก้ว

2476-2477

ครูใหญ่

นายมี  จิตต์มะโนวรรณ

2478-2480

ครูใหญ่

นายประสิทธิ์  วิลัยรัตน์

2480-2481

ครูใหญ่

นายมี  จิตต์มะโนวรรณ

2482-2491

ครูใหญ่

นายพุธ  วันทวี

2491-2491

ครูใหญ่

นายวนิช  แก้วเขื่อน

2492-2511

ครูใหญ่

นายสันต์  สุภามณี

2511-2514

ครูใหญ่

นายวนิช  แก้วเขื่อน

2514-2530

อาจารย์ใหญ่

๑๐

นายเชษฐ  ปัญญาบุญ

2530-2531

อาจารย์ใหญ่

๑๑

นายอิ่นคำ  นามวงค์

2532-2540

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๒

นายสัมฤทธิ์  มะเสนา

2541-2546

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๓

นายกิตติพงษ์  จุโลทก

2546-2551

อาจารย์ใหญ่-ผอ.โรงเรียน

๑๔

นายชมเชย  ไชยลังกา

2551-2553

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๕

นายอำนวย  จอมใจ

2553 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Home