โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Inclusive School) พ.ศ. ๒๕๕๕
ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ ประจำ สพป.เชียงราย เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม พ.ศ.๒๕๔๘
โรงเรียนต้นแบบเรียนร่วม พ.ศ.๒๕๕๓
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำอำเภอแม่ลาว ( PEER CENTER) พ.ศ. ๒๕๕๕
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล พ.ศ.๒๕๕๖
สถานศึกษาพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๖
รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ระดับเขตพื้นที่ ของ กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๕๖
โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.๒๕๕๘
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พ.ศ.๒๕๖๑

ด้านผลการจัดการศึกษา
นายอำนวย จอมใจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
      ผู้บริหารต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๔๖
      ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๕๓
      ผู้บริหารยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดกลาง เนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๕๗
      ผู้บริหารดีเยี่ยม โรงเรียนขนาดกลาง เนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๖๐
      The Promoter Of Safety Promotion School In May 29th 2019
นางวัลภา แปงศิริ ตำแหน่ง ครู เชี่ยวชาญ

      รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ของ สพป.เชียงราย เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
      รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ของสำนักงาน สกสค.ประจำปี ๒๕๕๖
      รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนระดับยอดเยียม สาระภาษาไทย เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

      รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๔
      รางวัลครูสอนดี ของ สสค. ประจำปี ๒๕๕๔
      รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของ คุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔
      รางวัลยอดเยี่ยมหนึ่งครู-หนึ่งนวัตกรรม สพป.เชียงราย เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๔
นางปราณี อินสวรรค์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
      รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ของ สพป.เชียงราย เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
      รางวัลยอดเยี่ยม นวัตกรรมด้านโครงงานคุณธรรม สพป.เชียงราย เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
      รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนระดับดีเด่น สาระคณิตศาสตร์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

      รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของ คุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔
      รางวัลยอดเยี่ยมหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม สพป.เชียงราย เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๔
นายโยธิน แก้วก๋า ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
      างวัลดีเด่น นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง สพป.เชียงราย เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
      รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม สาระสุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ สพป.เชียงราย เขต ๒
นางปิยะลักษณ์ ริมทอง ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
      รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม สาระวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์เครือข่ายแม่ลาว ๓
นางประทินทิพย์ สลีสองสม ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
      รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ของ สพป.เชียงราย เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
      รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนระดับดีเด่น สาระภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
นางมาลี จารุศักดิ์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
      รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ของ สพป.เชียงราย เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
      รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนระดับดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

นางพรรณพิราช บทมา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
      รางวัลครู.....
นางสาวเสาวภา ไชยยา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
      รางวัลครู.....


ด้านการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
   
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ คน คือ นางวัลภา แปงศิริ
     
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย นายอำนวย จอมใจ นางพิกุลทอง โปทาวี
นายปราณี อินสวรรค์ นายสุวิทย์ คำปาเชื้อ นางพรรณพิราช บทมา นางมาลี จารุศักดิ์ นางคำน้อย ไชยชมภู
และนายสงกรานต์ อินสวรรค์ างอภิญญา แก้วโสม นายโยธิน แก้วก๋า และ นางประทินทิพย์ สลีสองสม
      วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย นางปภานิด ประเทือง และนางปิยะลักษณ์ ริมทอง

ปีการศึกษา ๒๕๕๙
-ชนะเลิศการแข่งขันเขียนตามคำบอกรักษ์ไทย ระดับมัธยม สพป.เชียงรายเขต ๒ (คลิก)
- ชนะลำดับที่ ๖ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ของสโมสรโรตารี่เชียงราย ระดับประถมศึกษา (คลิก)

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวแทนระดับอำเภอสู่ระดับเขตพื้นที่
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี (เรียนรู้) เรียนร่วม ระดับชั้น ป.๑-๖
- การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชัน ม.๑-๓
- การแข่งขันเคื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้น) ระดับชั้น ม.๑-๓
- มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-๓
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-๓
- การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้น) ระดับชั้น ม.๑-๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เหรียญทองลำดับที่ ๑๑ การแข่งขัน Multi Skill Competition ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (เด็กชายวรรณพร ทองวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
เหรียญทองลำดับที่ ๗ การแข่งขันการเต้นแอโรบิก เด็กบกพร่องการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
+++ ติดตามรางวัลอื่น ๆ ที่ได้รับเข้าไปที่ รายงานผลการแข่งขัน
+++
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เหรียญทองลำดับที่ ๑๑ การแข่งขัน Multi Skill Competition ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดเชียงใหม่ (เด็กชายศราวุธ มารวิชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)
เหรียญทองแดงการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๕๔

เหรียญทองการเล่านิทาน เด็กเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย (เด็กหญิงกนกกาญจน์ สุภาวดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒)
เหรียญทองการเล่านิทาน เด็กเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๑ ณ จังหวัดพิจิตร (เด็กหญิงกนกกาญจน์ สุภาวดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)
เหรียญทองการเต้นแอโรบิก เด็กเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๑ ณ จังหวัดพิจิตร
ชนะเลิศการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ จังหวัดเชียงราย