กรรมการสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
นายเกษม สีหมื่น ประธานกรรมการ  
นายธงชัย พันธุ กรรมการ  
นางสุรางค์ ปาหงษ์ กรรมการ  

นายอนันต์ จันศิริ

กรรมการ  

นายพงษ์เพชร อิ่นคำ

กรรมการ  

นางยุพดี ยง

กรรมการ  

นายอินตา สุวรรณการ

กรรมการ  

นายสงกรานต์ อินสวรรค์

กรรมการ  

นายอำนวย จอมใจ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

กรรมการและเลขานุการ  

Home