ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

นายอำนวย จอมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นางพรรณพิราช บทมา
ครูชำนาญการพิเศษ , ประจำชั้น อนุบาล ๑
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาววาสนา อินต๊ะยศ
ครู - , ประจำชั้น อนุบาล ๒
ผู้ช่วยงานธุรการ
นางวัลภา แปงศิริ
ครู เชี่ยวชาญ ,ประจำชั้น ป.๑
หัวหน้างานจัดการเรียนร่วม
นายภัทรดนัย สุศิวะ
ครูผู้ช่วย ,ประจำชั้น ป.๒
หัวหน้างานอาหารกลางวัน
นางสาวเสาวภา ไชยยา
ครูชำนาญการ ,ประจำชั้น ป.๓
หัวหน้างานวิชาการ

นายโยธิน แก้วก๋า
ครูชำนาญการพิเศษ , ประจำชั้น ป.๔
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวกรรณิการ์ จอมแปง
ครผูช่วย , ประจำชั้น ป.๕
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ
นางปิยะลักษณ์ ริมทอง
ครูชำนาญการ , ประจำชั้น ป.๖
หัวหน้างานธุรการ

นางประทินทิพย์ สลีสองสม
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๑
หัวหน้าศูนย์ PEER แม่ลาว

นายสงกรานต์ อินสวรรค์
นางมาลี จารุศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๒
หัวหน้างานห้องสมุด
นางปราณี อินสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๓
หัวหน้างานการเงิน
นางอภิญญา แก้วโสม
ครูชำนาญการพิเศษ ,สนับสนุนนการสอน
หัวหน้างานอนามัย
     
นายพิสิษฐ์ ธรรมวงค์
ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔
นางสาววิภาณี ศิลป์ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิริพร อินต๊ะ
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
     
     

Home