ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

นายอำนวย จอมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นางพรรณพิราช บทมา
ครูชำนาญการพิเศษ , ประจำชั้น อนุบาล ๒
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาววาสนา อินต๊ะยศ
ครู - , ประจำชั้น อนุบาล ๓
ผู้ช่วยงานธุรการ
นางวัลภา แปงศิริ
ครู เชี่ยวชาญ ,ประจำชั้น ป.๑
หัวหน้างานจัดการเรียนร่วม
นางศิรินทร์รัตน์ ชัยสุวรรณ์
ครชำนาญการ ,ประจำชั้น ป.๒
ผู้ช่วยงานการเงิน
นางสาวเสาวภา ไชยยา
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ป.๓
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวกรรณิการ์ จอมแปง
ครู , ประจำชั้น ป.๔
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ

นางปิยะลักษณ์ ริมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ , ประจำชั้น ป.๕
หัวหน้างานธุรการ
นางสาวกฤตพร กองบุญ
ครูผู้ช่วย , ประจำชั้น ป.๖
ครูบรรณารักษ์

นางประทินทิพย์ สลีสองสม
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๑
หัวหน้าศูนย์ PEER แม่ลาว

นายโยธิน แก้วก๋า
ครูชำนาญการพิเศษ , ประจำชั้น ม.๑
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง
นายภัทรดนัย สุศิวะ
ครูผู้ช่วย ,ประจำชั้น ม.๒
ผู้ช่วยงานกิจการนักเรียน
นางปราณี อินสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๓
หัวหน้างานการเงิน
นางนิศาสินี พาสอน
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๓
หัวหน้างานอนามัย
นายพิสิษฐ์ ธรรมวงค์
ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔
     
น.ส.อภิสรา ไชยยะ
ครูสนับสนุนการสอน
นางสาววิภาณี ศิลป์ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิริพร อินต๊ะ
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
     
     

Home