ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

นายอำนวย จอมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นางพรรณพิราช บทมา
ครูชำนาญการพิเศษ , สนับสนุนการสอน อนุบาล
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาววาสนา อินต๊ะยศ
ครู - , ประจำชั้น อนุบาล ๑
ผู้ช่วยงานธุรการ
นางสาวเสาวภา ไชยยา
ครู - , ประจำชั้น อนุบาล ๒
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นางวัลภา แปงศิริ
ครู เชี่ยวชาญ ,ประจำชั้น ป.๑
หัวหน้างานจัดการเรียนร่วม
นางพิกุลทอง โปทาวี
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ป.๒
หัวหน้างานอาหารกลางวัน
นางกังสดาล แจ้งมณี
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ป.๓
หัวหน้างานวิชาการ

นายโยธิน แก้วก๋า
ครูชำนาญการพิเศษ , ประจำชั้น ป.๔
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวกรรณิการ์ จอมแปง
ครผูช่วย , ประจำชั้น ป.๕
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ
นางปิยะลักษณ์ ริมทอง
ครูชำนาญการ , ประจำชั้น ป.๖
หัวหน้างานธุรการ

นางประทินทิพย์ สลีสองสม
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๑
หัวหน้าศูนย์ PEER แม่ลาว

นายสงกรานต์ อินสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ , ประจำชั้น ม.๒
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางอภิญญา แก้วโสม
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๒
หัวหน้างานอนามัย
นางปราณี อินสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๓
หัวหน้างานการเงิน
นางมาลี จารุศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๓
หัวหน้างานห้องสมุด
     
นายพิสิษฐ์ ธรรมวงค์
ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔
นางสาวอรพรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิริพร อินต๊ะ
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
     
     

Home