ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

นายอำนวย จอมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นางพรรณพิราช บทมา
ครูชำนาญการพิเศษ , ประจำชั้น อนุบาล ๑
หัวหน้างานกิจกรรมลดขยะโรงเรียน
นางวัลภา แปงศิริ
ครู เชี่ยวชาญ ,ประจำชั้น ป.๑
หัวหน้างานวิชาการ
นางพิกุลทอง โปทาวี
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ป.๒
หัวหน้างานอาหารกลางวัน
นางอภิญญา แก้วโสม
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ป.๓
หัวหน้างานอนามัย
นายโยธิน แก้วก๋า
ครูชำนาญการพิเศษ , ประจำชั้น ป.๔
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง
นางมาลี จารุศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ป.๕
หัวหน้างานห้องสมุด

นางปิยะลักษณ์ ริมทอง
ครูชำนาญการ , ประจำชั้น ป.๖
หัวหน้างานธุรการ

นางประทินทิพย์ สลีสองสม
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๑
หัวหน้าศูนย์ PEER แม่ลาว
นายสงกรานต์ อินสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ , ประจำชั้น ม.๒
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

นางปราณี อินสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ ,ประจำชั้น ม.๓
หัวหน้าการเงิน
นายพิสิษฐ์ ธรรมวงค์
ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔
นางสาวอรพรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Home