นวย
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2505
ที่อยู่ปัจจุบัน   7 หมู่ที่ 12 บ้านบัวสลี ต.บัวสลี
อ.แม่ลาว   จ.เชียงราย   57250
โทร.0-5367-3741, 0-9838-7449
E-mail : nuay2007@gmail.com
Social Network
นายอำนวย   จอมใจ


ประวัติการศึกษา

ปีที่จบ
ระดับการศึกษา
สถานที่
พ.ศ. 2518
ประถมศึกษา (ป.7)
โรงเรียนบัวสลี(คุรุราษฎร์พัฒนา)
พ.ศ. 2521
มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.3)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
พ.ศ. 2523
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ศ.5)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
พ.ศ. 2525
ป.กศ.สูง (คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยครูเชียงราย
พ.ศ. 2527
ค.บ.(ประถมศึกษา)
วิทยาลัยครูเชียงราย
พ.ศ. 2546
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
สถาบันราชภัฏเชียงราย
 
ประวัติการรับราชการ

ปีที่รับราชการ
ตำแหน่ง
สถานที่
พ.ศ. 2529
อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรียนบ้านเขวา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ. 2532
อาจารย์ 1 ระดับ 4
โรงเรียนบ้านเขวา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ. 2535
อาจารย์ 2 ระดับ 5
โรงเรียนบ้านสันต้นเปา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
พ.ศ. 2539
อาจารย์ 2 ระดับ 6
โรงเรียนบ้านสันต้นเปา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
พ.ศ. 2540
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
พ.ศ. 2541
อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
โรงเรียนบ้านดงขนุน อ.พาน จ.เชียงราย
พ.ศ. 2542
อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
โรงเรียนบ้านสันมะแฟน อ.พาน จ.เชียงราย
พ.ศ. 2544 อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน อ.พาน จ.เชียงราย
พ.ศ. 2546
ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
โรงเรียนบ้านสันมะแฟน อ.พาน จ.เชียงราย
พ.ศ. 2550
ผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ศ. 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
พ.ศ. 2553
ผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ศ. 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

หน้าแรก