กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา

๑. นายวนิช แก้วเขื่อน

อดีต อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  
๒. นายอิ่นคำ นามวงค์ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  
๓. นายสัมฤทธิ์ มะเสนา อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  
๔. นายชมเชย ไขยลังกา อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  
๕. นายมอย มะโนคำ อดีต กำนันตำบลป่าก่อดำ  
๖. นายบุญส่ง ปิตากรุณา อดีต กำนันตำบลป่าก่อดำ  
๗. นายทรงเดช สิงห์เชื้อ อดีต รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  
๘.นางเยาวณี แก้วเขื่อน อดีต ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  
๙. นายวีระศักดิ์ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่า  
๑๐.นายเชิดชัย หวายคำ อดีต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ป่าก่อดำใหม่  
๑๑.นายธนูเดช แก้วเขื่อน กรรมการประชาสัมพันธ์ชมรมศิษย์เก่า  
๑๒.นายวินัย ไชยคำ อดีต ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  
๑๓.นายอำพล พันธุ อดีต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ห้วยส้านดอนจั่น  
๑๔. นายบุญศรี มะโนคำ มัคนายกวัดบุญเรือง  
๑๕.นายบุญตัน แก้วเขื่อน อดีต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
๑๖. นายบุญธรรม พันธะ    
๑๗.นายธงชัย พันธุ    
๑๘. นายสิงห์แก้ว วงษารัตน์    
๑๙.นายโสภณ คำปาเชื้อ    

Home