รายนามผู้อุปถัมภ์โรงเรียน
ที่
ชื่อ/หน่วยงาน
รายการที่สนับสนุน
หมายเหตุ

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

งบอุดหนุน (งบถ่ายโอนอาหารกลางวัน/นม) และงบแปรญัติิ  

ชมรมศิษย์เก่า

การระดมทรัพยากรผ้าป่าศิษย์เก่า ( คลิก ) ทุกปี
บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว สนับสนุนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เด็กพิเศษเรียนร่วม ี พ.ศ. ๒๕๕๕
กอง ทุนจิตเมตตา ทุนการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติ ทุนละ ๕๐๐ บาท ๙ ทุน ทุกปี
นายแพทย์ ณรงค์พงศ์ คุณสุพรทิพย์
โล้วพฤกมณี

สนับสนุนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

 

-ทุนการศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาท

-งานผ้าป่าศิษย์เก่าปี ๒๕๕๕

-งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สนับสนุนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งานผ้าป่าศิษย์เก่าปี ๒๕๕๕

 

 

 

 

Home