โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อยู่สังกัดใด
ตอบ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ จัดการศึกษาระดับใดบ้าง
ตอบ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ มีผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพหรือไม่ อย่างไร
ตอบ   ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่
           ๑. นายอำนวย จอมใจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รางวัล
                - เกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ของกลุ่มเครือข่ายแม่ลาว ๓
           ๒. นางวัลภา แปงศิริ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รางวัล
                - โล่ครูดีในดวงใจ ของ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

                - เกียรติบัตรครูสอนดี จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)
                -
เกียรติบัตรและเข็มหนึ่งแสนครูดี ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
                - รางวัลยอดเยี่ยมหนึ่งครู-หนึ่งนวัตกรรม สพป.เชียงราย เขต ๒
           ๓. นางปราณี อินสวรรค์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รางวัล
                - เกียรติบัตรและเข็มหนึ่งแสนครูดี ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
                - รางวัลยอดเยี่ยมหนึ่งโรงเรียน - หนึ่งนวัตกรรม สพป.เชียงราย เขต ๒
           ๔. นางพิกลุทอง โปทาวี ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รางวัล
                - เกียรติบัตรและเข็มหนึ่งแสนครูดี ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
           ๕. นายโยธิน แก้วก๋า ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ได้รางวัล
                - เกียรติบัตรครูผู้สอนยอดเยี่ยม สาระสุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ของ สพป.เชียงราย เขต ๒
           ๖. นายสงกรานต์ อินสวรรค์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รางวัล
                - เกียรติบัตรูผู้สอนยอดเยี่ยม สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องในวันครูแห่งชาิติ ของกลุ่มเครือข่ายแม่ลาว ๓
           ๗. นางปิยะลักษณ์ ริมทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ได้รางวัล
                - เกียรติบัตรูผู้สอนยอดเยี่ยม สาระวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันครูแห่งชาิติ ของกลุ่มเครือข่ายแม่ลาว ๓
                ด้านนักเรียน ประกอบด้วย
            ๑. เหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทานเหรียญทองการเล่านิทาน เด็กเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษตอนต้น
                 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย และครั้งที่ ๖๑ ณ จังหวัดพิจิตร (เด็กหญิงกนกกาญจน์ สุภาวดี)
            ๒. เหรียญทองการเต้นแอโรบิก เด็กเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๑ ณ จังหวัดพิจิตร
            ๓ . ชนะเลิศการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ จังหวัดเชียงราย      
                ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รางวัล
            ๑. นางปราณี อินสวรรค์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รางวัล
                - โล่รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
                - เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนระดับดีเด่น สาระคณิตศาสตร์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ของ สพป.เชียงราย เขต ๒
                - โล่และ เกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยมหนึ่งครู - หนึ่งนวัตกรรม สาระคณิตศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต ๒
            ๒. นางวัลภา แปงศิริ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รางวัล
                - โล่และเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนระดับยอดเยี่ยม สาระภาษาไทย เนื่องในวันครูแห่งชาติ ของ สพป.เชียงราย เขต ๒
            ๓. นายสงกรานต์ อินสวรรค์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รางวัล
                - โล่และเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ของ สพป.เชียงราย เขต ๒
            ๔. นางประทินทิพย์ สลีสองสม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ได้รางวัล
                - เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนระดับดีเด่น สาระภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ของ สพป.เชียงราย เขต ๒
            ๕. นางมาลี จารุศักดิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รางวัล
                - เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนระดับดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ของ สพป.เชียงราย เขต ๒
                ด้านนักเรียน ประกอบด้วย
            ๑. เหรียญทองลำดับที่ ๑๑ การแข่งขัน Multi Skill Competition ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดเชียงใหม่ (เด็กชายศราวุธ มารวิชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)
            ๒.
เหรียญทองแดงการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมเด่นของโรงเรียนมีอะไรบ้าง
ตอบ   กิจกรรมที่นำเสนอในการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน ประกอบด้วย การตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนเชียงราย การรำอวยพร เป็นต้น

กิจกรรมที่โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำออกไปแสดงภายในนอกสถานศึกษามีอะไรบ้าง
ตอบ   การตีกลองสะบัดชัย วงโยธวาทิต การฟ้อนเชียงราย

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ มีความโดดเด่นที่สามารถให้บุคคลอื่นมาศึกษาดูงานได้
ตอบ   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กพิเศษ ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม ( Incrusive School ) มีครูต้นแบบคือนางวัลภา แปงศิริ
            เป็นวิทยากรให้ความรู้และมีโรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานด้วย

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ถือว่าเป็นโรงเรียนของชุมชน มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาขอใช้สถานที่ มีหน่วยงานใดบ้าง
ตอบ   หน่วยงานที่ขอเข้ามาใช้ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นต้น

การตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ มีแรงจูงใจสิ่งใดบ้าง
ตอบ
          ๑.
ผู้บริหารโรงเรียน ตามทฤษฏีการบริหารของ Henri Fayol  กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนถือว่าเ็ป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด เพราะจะเป็นผู้ที่นำไปสู่เป้าหมาย
          ๒. สถานที่ของโรงเรียนกว้างขวาง เพราะโรงเรียนมีสนามหญ้า สำหรับจัดกิจกรรมกล้างแจ้ง มีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์
          ๓. มีข้าราชการครูผู้มีประสบการณ์จัดการเรียนรู้ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมามากมาย (ผลงานอยู่ด้านบน) และการดูแลเอาใจใส่ด้านความรู้และพฤติกรรม
          ๔. มีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเีรียนในระดับชาติ ภาค จังหวัด เขตพื้นที่ อำเภอและกลุ่มเครือข่าย
          ๕. มีวิทยากรบุคคลภายนอกให้ความรู้ ได้แก่ ดนตรีโยธวาทิต ครูสอนภาษาจีน ครูพระ เป็นต้น
          ๖. นักเรียนมีเวทีแสดงออกทั้งในโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย อำเภอ เขตพื้นที่ ระดับภาค
          ๗. มีหน่วยงานต้นสังกัดคือสำนักงานเขตพื้นที่ ออกติดตาม นิเทศให้คุณภาพการศึกษามีมาตรฐาน
          ๘. มีการสร้างวัฒนธรรมรุ่นพี่ รุ่นน้องไม่ทิ้งกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
          ๙. นักเรียนมีโอกาสเข้าใกล้ชิดแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ฝึกฝนตนเองให้มีใจรัก ร่วมรักษาให้คงอยู่กับสังคมบ้านเมืองเหนือตลอดไป
          ๑๐. สถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ควรร่วมกันรักษาอยู่คู่กับชุมชนบ้านป่่าก่อดำตลอดไป
          ๑๑. มีกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และชมรมศิษย์เก่าส่งเสริมสนับสนุนจัดผ้าป่าศิษย์เก่าหาทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นประจำทุกปี

( มีปัญหา ข้อเสนอแนะใด กรุณาส่งที่ E-mail : nuay2007@gmail.com( ผอ.)


Home